Inici - Recursos - Treball a l'aula - Comprensió i producció de símils

Comprensió i producció de símils

Comprensió i producció de símils

Es presenten i analitzen les produccions escrites fetes per nens de Segon de Primària a partir de la lectura de tres llibres relacionats pel recurs en el text a la formulació de símils en el context d’una petita història amb rima (amb estructura propera a la dels limericks).
Curs Educació Primària;Cicle inicial Segon
Unitat del llenguatge Vocabulari;Text;Dites i Refranys;Rima
Activitat amb el llenguatge Lectura en veu alta;Relectura del textos;Reescriptura de textos;Elaboració de llistes; Producció de textos;Anàlisi i comentari del text;Relacions entre paraules

Ximpleries (Gustavo Roldán)

Col•lecció Rialles de La galera. Barcelona

Es tracta d’un llibre amb jocs de llenguatge amb una estructura del tipus “limerick” on es planteja una situació estranya o insòlita amb una solució final.

Però a diferència del limerick té 4 versos: en el primer es presenta la situació d’un homenet, en el segon es descriu un atribut insòlit, en el tercer s’enuncia una acció relacionada amb l’atribut, també insòlita, i el quart, que està ocult darrera una solapa, dóna la conclusió o tancament de l’acció.

Aquest tipus de llibre s’inclou en el que hem denominat “llibres generatius de participació”. Són “generatius” perquè presenten un model o patró obert de forma explícita i són “participatius” perquè permeten una continuació o imitació. En aquest cas, els nens poden anticipar o completar el quart vers, poden inventar-se un de nou o imitar tota l’estructura.

alt

Avis (Chema Heras & Rosa Osuna)

Es tracta d’un llibre on en el fil de la narració s'hi van llistant i encadenant símils.

alt

El llibre amb sentit (Porter & Coates)

[traducció i correcció dels textos: equip Flamboyant i Abel Ramon Vidal]

alt

Es tracta d’un llibre que pertany al gènere de l’absurd amb caràcter humorístic.

Està construït amb estructura de limerick, una estrofa de cinc versos de rima consonant AABBA.

L'editorial informa que aquest llibre es va publicar per primera vegada, probablement l'any 1878, per l'editorial Porter & Coates (Filadèlfia), però altres fonts el daten el 1870.

Aquesta seqüència va donar lloc a la lectura i anàlisi de tres llibres diferents relacionats pel recurs en el text a la formulació de símils en el context d’una petita història amb rima (amb estructura propera a la dels limericks).
La seqüència va començar amb la lectura del llibre Ximpleries de Gustavo Roldán, van fer vàries relectures per identificar les característiques principals de l’estructuració del text. A partir de la identificació dels trets principals del text, el treball a l’aula es va centrar en la formulació de comparacions. Amb la lectura de dos llibres més, Avís de Chema Heras y Rosa Osuna i El llibre amb sentit de Porter & Coates, van continuar fixant-se en les estructures comparatives. Finalment, tenint en compte tot allò après amb els models, van produir nombroses expressions comparatives i van arribar a fer un llibre a la manera del primer, el de Ximpleries. A continuació, es descriuen amb detall les sessions realitzades a l’aula.

Primera sessió

Presentació del llibre

Lectura en veu alta per part de la mestra amb projecció del text

Relectura de segments del text atenent a la seva estructura (identificació del recurs a la rima)

Atenció al tipus d'il•lustració

Segona sessió

Repàs oral de les característiques identificades al text
Relectura de segments del text amb atenció a la construcció del segon vers: anàlisi de la funció de la preposició com, “es tracta d’un mot per a fer comparacions”.
Formulació de comparacions seguint activitats del portal www.edu365.cat

alt alt

Tercera sessió

Construcció de comparacions a partir d’imatges
Construcció de comparacions a partir de segments de text amb color: el primer terme està imprès en vermell i el segon en blau (Ex. vermell com un tomàquet).
Elaboració d’un mural a l’aula compilant les comparacions fetes

Quarta sessió

Presentació d’un nou llibre, el conte Avís.
Relectura posant de relleu els nous exemples de comparacions

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Identificació del caràcter positiu o negatiu de les comparacions del llibre (què deien, què volien dir i si el significat va ser positiu o negatiu dins del text).

Cinquena sessió

Presentació d’un nou llibre, El llibre amb sentit
Lectura d’una selecció dels limericks
Identificació de l’estructura i les similaritats amb els altres models

Sisena sessió

Inici de l’escriptura dels poemes-ximpleries propis
Memòria del esquema identificat (quina era l’estructura)
Cerca de exemples de rimes per a les seves composició al portal web www.rimas.es

Setena i Vuitena sessió

Escriptura dels poemes-ximpleries propis

Novena sessió

Transcripció i edició dels textos a informàtica


L’edició final va ser realitzada per la mestra abans de fer la impressió del seu propi Llibre de Ximpleries!!

Documento sin título

 
         
 


Els estudis sobre el vocabulari de la llengua orienta l’ensenyament cap a la idea de xarxa més que de llista,cap a la idea de transvasar els nivells de la llengua més que d’un nivell específic, de grups de paraules més que de paraules aïllades.
[...]

Novetats:

Hi ha moltes formes d’escriure una llengua, però l’ortografia representa l’única forma normativa.El diccionari és el llibre que resumeix les convencions d’aquesta norma de referència i l’alfabet és el material de base.
[...]
En l’àmbit educatiu, hi ha moltes “idees rebudes” en relació amb l’ortografia que s’accepten sense qüestionar perquè no es reflexiona sobre el sentit del terme "error", sobre les competències de l'alumnat, sobre el procés d'aprenentatge ni sobre les situacions de producció quan es tracta d'ortografia.
[...]
Tant si es tracta de tasques de reescriptura de textos coneguts com de la invenció de històries, els nens han de resoldre el problema de la superposició de situacions enunciatives: qui diu què, a qui, i com ho diu.
[...]